First-friendship-demo

Participants of First Aikido Friendship Demonstration 1985

Yasuo Kobayashi, Yoshio Kuroiwa, Kanshu Sunadomari,
Morihiro Saito, Shoji Nishio, Mitsugi Saotome
First Aikido Journal Friendship Demonstration, Tokyo – 1985